SEDE ELÉCTRONICA
 
 
EMPREGO PÚBLICO
 
NOVAS EMPREGO PÚBLICO

2021-10-28 00:00:00  RESULTADO SELECCIÓN PARA A COBERTURA DE 1 PRAZA, TECNICO-A FORESTAL A TRAVÉS DO PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPREGO DA DEPUTACION PROVINCIAL DE LUGO, CONVENIO UNICO PROVINCIAL 2021

 
RESULTADO SELECCIÓN PARA A COBERTURA DE 1 PRAZA, TECNICO-A FORESTAL A TRAVÉS DO PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPREGO DA DEPUTACION PROVINCIAL DE LUGO, CONVENIO UNICO PROVINCIAL 2021.
RESULTADO SELECCIÓN:
 
NOME  APELIDOS
 
EXAMEN
TEST 0-5
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL
0-2.5
 
FORMACION CURSOS
0-1.5
 
GALLEGO
0-0,5
 
PERTENZA COLECTIVO ESPECIAL
0-1.5
 
ENTREVISTA
0-2
 
TOTAL
 
Roi Estévez Pérez.
 
 
3.5
 
1.4
 
 
 
0
 
0.5
 
0
 
1.2
 
6.6
A vista das puntuacións asinadas, propónse para a súa contratación ao seguinte candidato-a:
ROI ESTÉVEZ PÉREZ 35.57X.XXX-X  
 
E como suplentes ao resto de candidatos de acordo coa puntuación obtida.
En Sober, a 28/10/2021.O Alcalde,Luis Fernández Guitián.
 
2021-10-27 00:00:00  Lista de admitido e excluidos de técnico-a forestal, dacordo co Programa de Fomento do Emprego. Deputación Provincial de Lugo. Plan Provincial Único 2021

Proceso selectivo para a contratación dun técnico-a forestal, dacordo co Programa de Fomento do Emprego. Deputación Provincial de Lugo. Plan Provincial Único 2021. E a convocatoria de data de 06/10/2021.
LISTA DE ADMITIDOS-AS E EXCLUÍDOS-AS
ADMITIDOS-AS:
1.-ROI ESTEVEZ PÉREZ 35.57X.XXX-X
EXCLUÍDOS-AS:
Ningún-ha.
 DATA EXAMEN E PROCESO SELECTIVO:
Os candidatos-as seleccionados deberán presentarse o día 28/10/2021, as 10:00 horas, no salón de plenos do concello de Sober provistos do DNI, para a realización do proceso selectivo.
En Sober, Lugo na data da sinatura electrónica.
O Alcalde, Asdo: Luis Fernández Guitián
 
 
2021-10-15 00:00:00  CONVOCATORIA : SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DE TÉCNICO/A FORESTAL

Subvencionada a través do programa de Fomento de Emprego da Deputación Provincial de Lugo. Plan Provincial Único 2021.

Convocatoria de selección de personal laboral temporal de técnico/a forestal
 
 
2021-10-13 00:00:00  Lista de admitido e excluidos de dun monitor-a de deportes, dacordo co Programa de Fomento do Emprego. Deputación Provincial de Lugo. Plan Provincial Único 2021

 
Proceso selectivo para a contratación dun monitor-a de deportes, dacordo co Programa de Fomento do Emprego. Deputación Provincial de Lugo. Plan Provincial Único 2021. E a convocatoria de data de 29/09/2021.
 
LISTA DE ADMITIDOS-AS E EXCLUÍDOS-AS
 
ADMITIDOS-AS:
 
1.-LAIDA ALVARADO PEÑA
2.-ALEJANDRO GOMEZ VEGA
3.- DEBORAH MINELI PEREIRA FARFAN
 
EXCLUÍDOS-AS:
Ningún-ha.
 
DATA EXAMEN E PROCESO SELECTIVO:
 
Os candidatos-as seleccionados deberán presentarse o día 14/10/2021, as 10:00 horas, no salón de plenos do concello de Sober provistos do DNI, para a realización do proceso selectivo.
 
En Sober, Lugo na data da sinatura electrónica.
 
 
O Alcalde,
Asdo: Luis Fernández Guitián
 
 
 
 
 
2021-09-30 00:00:00  CONVOCATORIA DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DE MONITOR DE DEPORTES Subvencionada a través do programa de Fomento de Emprego da Deputación Provincial de Lugo. Plan Provincial Único 2021. Monitor-a deportes. C

SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL. G-254-2021 CONTRATACION MONITOR DEPORTES. CONVOCATORIA: 1 praza. Subvencionada a través do programa de Fomento de Emprego da Deputación Provincial de Lugo. Plan Provincial Único 2021. Monitor-a deportes. Contrato laboral temporal. 8 meses, 50% de xornada. (Do 15/10/2021 ata o 14/06/2022). E dacordo co temário adxunto como anexo.

POSTOS: 1 Monitor-a deportes.

DURACIÓN DO CONTRATO: 8 meses (15/10/2021 ata ó 14/06/2022).

TITULACIÓN ESIXIDA: Técnico Superior en Actividades Físicas e Deportivas.

CRITERIOS DE SELECCIÓN: Os establecidos nás bases específicas para o acceso as prazas de persoal laboral temporal do Excelentísimo concello de Sober, a través do Plan Único Provincial de Cooperación cos concellos da Excelentísima Deputación Provincial de Lugo, anualidade 2021. (Programa Fomento do Emprego). Publicadas no BOP da Provincial de Lugo nº 113, de data de 21 de maio de 2021. A situación ou procedencia dos candidatos deberá provir de situación de desemprego ou de mellora de emprego, así como estar en posesion do Celga 2 ou Celga 3, ou, en caso contrario, superar unha proba de coñecemento do galego.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: 8 días naturais a contar dende a data de publicación da presente convocatoria. (Do 01/10/2021 ata o 08/10/2021 ambos incluídos). Os candidatos deberán presentar instancia de participación en forma e prazo regulamentários adxuntando a documentación xustificativa de méritos alegados.
DATA REALIZACIÓN DE PROBA DE COÑECEMENTOS, VALORACIÓN DE MÉRITOS E ENTREVISTA PERSOAL: Xoves día 14/10/2021 as 10:00 horas. Salón Plenos concello de Sober.
TRIBUNAL CUALIFICADOR: Presidente: María Mercedes Casares Vázquez, funcionaria concello de Sober, Secretario: David Criado Taboada, Secretario interventor concello de Sober. Vocal I: Beatriz Vivirido Quevedo, Orientadora Laboral concellos de Sober, O Saviñao e Pantón. Vocal II: Carlos Losada Rodríguez, ADL concello de Sober. Vocal III: Dunia Rodríguez Vázquez, Animadora Sociocultural concello de Sober. En Sober, na data que figura ao marxe do documento.
O Alcalde-Presidente Luis Fernández Guitián.

ANEXO ANEXO II - Temario Materias Comúns:
Tema 1: A Constitución Española do 1978. Tema 2: Dereitos de deberes fundamentais dos españois. Tema 3: Organización territorial do Estado. O Estatuto de Autonomía de Galicia. Competencias da Comunidade Autónoma. Tema 4: Dereito Administrativo. Fontes e xerarquía das normas.
Tema 5: A administración e a norma xurídica: o principio de legalidade.
Tema 6: O Municipio. Concepto e elementos. O termo municipal. O empadroamento.
Tema 7: O municipio. Competencias e organización. Órganos de gobernó e administración do municipio.
Tema 8: A provincia. Organización Provincial. Deputacións.
Tema 9: O procedemento administrativo común. As fases do procedemento administrativo.
Tema 10: Revisión dos actos administrativos: revisión de oficio e recursos administrativos.
Tema 11: O persoal ao servizo das Entidades Locais. Concepto e clases. Dereitos e deberes. Incompatibilidades.
Tema 12: O orzamento das Entidades Locais. Documentos de que consta.
Tema 13: Calidade dos datos. Dereito de información na recollida de datos, consentimento do afectado, datos especialmente protexidos, dereito de rectificación e cancelación do Regulamento Europeo de Protección de Datos.


Materias Específicas:
Tema 1.- A programación na Educación Física e o deporte dende un enfoque globalizador. Estructura e elementos básicos de programación. Organización de grupos e tareas.
Tema 2.- A didáctica da Educación Física e o deporte. Principios didácticos básicos, metas e obxetivos da Educación Física e o deporte.
Tema 3.- Anatomía e fisioloxía humana implicada na actividade física. Patologías relacionadas con el aparato motor.
Tema 4.- Capacidades físicas básicas, a sua evolución e factores que inflúen no seu desenrrolo.
Tema 5.- Evolución das capacidades motrices en relación co desenrolo, evolutivo xeral. Educación sensomotriz e psicomotriz nas etapas da infancia.
Tema 6.- A motricidade e a madurez e vellez. Conductas motrices e idade avanzada.
Tema 7.- O xogo: teorías, características e clasificacións. Adaptaciones metodolóxicas basadas nas características dos xogos.
Tema 8.- Os deportes. Concepto e clasificacións. Deportes individuais e colectivos: aspectos técnicos e tácticos elementais: a didáctica adaptada a idade. Tema 9.- Xogos e deportes populares, autóctonos e tradicionais. A actividade física organizada no medio natural.
Tema 10.- Principios fundamientais do entretemento común a tódolos deportes. Adecuación do entrenamiento na actividade física na infancia, adolescencia, a madurez e a vellez.
Tema 11.- A animación no demporte. Aspectos xerais. Planificación da animación deportiva. Programas adaptados a idade
Tema 12.- A saúde e a calidade de vida. Hábitos e estilos de vida saudable en relación coa actividade
 
2021-09-23 00:00:00  RESULTADO SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN 1 DIPLOMADO-A MAXISTERIO. PROGRAMA CONCILIA CONCELLO DE SOBER.2021-2022

Descargar Pdf
 
2021-09-23 00:00:00  RESULTADO SELECCIÓN PARA A COBERTURA DE 7 PRAZAS, PROFESORES ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA DE SOBER. CURSO 2021-2022

Descargar Pdf
 
2021-09-16 00:00:00  CONVOCATORIA: SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL.1 praza, diplomado-a en maxisterio. Programa concilia Sober 2021-2022.

Descargar PDF
 
2021-09-16 00:00:00  CONVOCATORIA: SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL Profesores Escola de Música Municipal de Sober, curso 2021-2022.

Descargar PDF
 
2021-08-27 00:00:00  ACTA DO TRIBUNAL PARA A SELECCIÓN DE 1 TÉCNICO-A INFORMÁTICO

Descargar Resolución
 
 
 
Historia do Concello
  Historia
  Patrimonio
  Medio Natural
  Lendas
  Situación
Concello de Sober
  Alcaldía
  Corporación Municipal
  Normativa Municipal
  Secretaría
  Contacto
Servizos do Concello
  Enlaces
  Axenda
  Télefonos
  Transporte Público
Oficina de Turismo
  Rutas
  Aloxamentos
  Festas
  Galería Fotográfica
Novas do Concello
As Nosas Parroquias
O Viño e Adegas
  O Viño
  Adegas
Nota Legal · Política de Privacidade · Política de Cookies
CONCELLO DE SOBER · RIBEIRA SACRA · AYUNTAMIENTO DE SOBER
Praza Campo da Feira s/n · 27460 · Sober · Lugo · 982 46 00 01 · 982 46 00 05
PO FSE Galicia 2014 -2020
"Invierte en tu Futuro"
Uni?n Europea
Publicado el 18 de Nov. de 2020
Feder Galicia
 
Feder Galicia
 
Moves

prodesin.com