SEDE ELÉCTRONICA
 
 
EMPREGO PÚBLICO
 
NOVAS EMPREGO PÚBLICO

2022-08-23 00:00:00  Aprobación datas proceso selectivo para a contratación de 3 traballadores para cubrir tres postos de traballo, un posto técnico-a informático-a (analista programador informático-a) e un posto de Técnico Forestal Grado Medio (enxeñeiro técnico foresta

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Asunto: G-231-2022. Aprobación datas proceso selectivo para a contratación de 3 traballadores para cubrir tres postos de traballo, un posto técnico-a informático-a (analista programador informático-a) e un posto de Técnico Forestal Grado Medio (enxeñeiro técnico forestal) e un posto de Técnico-a diplomado-a en Turismo, subvencionados pola Deputación Provincial de Lugo. Plan Provincial Único ano 2022. Programa fomento de emprego.
DON LUIS FERNÁNDEZ GUITIAN, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE SOBER (LUGO)
Logo de ver a convocatoria que rexe a contratación de tres prazas, 1 técnico-a en informática, 1 técnico-a forestal grado medio e 1 técnico diplomado en turismo grado medio, para as oficiñas do concello de Sober, aprobada por Resolución de Alcaldía de data de 05/08/2022, publicadas no taboleiro de anuncios e na páxina web do concello de Sober; así como as bases específicas para o acceso as prazas de persoal laboral temporal do Excelentísimo concello de Sober, a través do Plan Provincial Único de Cooperación cos concellos da Excelentísima Deputación Provincial de Lugo, anualidade 2022. (Programa Fomento do Emprego), publicadas no BOP da Provincial de Lugo nº 98, de data de 30 de abril de 2022,
Logo de ver a convocatoria de emprego, para as tres prazas descritas publicada no BOP nº 183 da provincia de Lugo de data de 11 de agosto de 2022. E transcurrido o prazo para a presentación de instancias para a participación no proceso selectivo.
Logo de ver a aprobación da lista de candidatos admitidos e excluídos para cubrir os tres postos descritos.
En uso das facultades que lle outorga a lexislación de réxime local
RESOLVO:
PRIMEIRO.-Establecer como datas para a realización do proceso selectivo para a contratación de tres prazas, 1 técnico-a en informática, 1 técnico-a forestal grado medio e 1 técnico diplomado en turismo grado medio as seguintes:
PRAZA DE TECNICO-A DIPLOMADO TURISMO
Día 30 de agosto de 2022 as 09:15 horas
PRAZA DE TECNICO-A INFORMATICA
Día 30 de agosto de 2022 as 10:30 horas.
PRAZA DE TÉCNICO-A FORESTAL.
Día 30 de agosto de 2022 as 12.00 horas
SEGUNDO.- Publicar no taboeiro de anuncios e na páxina web do concello as datas das probas establecidas.
TERCEIRO.- Dar conta da presente resolución ao pleno na seguinte sesión ordinaria que se celebre.
En Sober, a 23 de agosto de 2022
O ALCALDE, Asdo.- Luis Fernández Guitian   
 
 
2022-08-23 00:00:00  Lista provisional de admitidos e excluídos do proceso de selección para a contratación de 3 traballadores para cubrir tres postos de traballo, un posto técnico-a informático-a (analista programador informático-a) e un posto de Técnico Forestal Grado

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Asunto: G-231-2022. Lista provisional de admitidos e excluídos do proceso de selección para a contratación de 3 traballadores para cubrir tres postos de traballo, un posto técnico-a informático-a (analista programador informático-a) e un posto de Técnico Forestal Grado Medio (enxeñeiro técnico forestal) e un posto de Técnico-a diplomado-a en Turismo, subvencionados pola Deputación Provincial de Lugo. Plan Provincial Único ano 2022. Programa fomento de emprego.
DON LUIS FERNÁNDEZ GUITIAN, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE SOBER (LUGO)
Logo de ver a convocatoria que rexe a contratación de tres prazas, 1 técnico-a en informática, 1 técnico-a forestal grado medio e 1 técnico diplomado en turismo grado medio, para as oficiñas do concello de Sober, aprobada por Resolución de Alcaldía de data de 05/08/2022, publicadas no taboleiro de anuncios e na páxina web do concello de Sober; así como as bases específicas para o acceso as prazas de persoal laboral temporal do Excelentísimo concello de Sober, a través do Plan Provincial Único de Cooperación cos concellos da Excelentísima Deputación Provincial de Lugo, anualidade 2022. (Programa Fomento do Emprego), publicadas no BOP da Provincial de Lugo nº 98, de data de 30 de abril de 2022,
Logo dever a convocatoria de emprego, para as tres prazas descritas publicada no BOP nº 183 da provincia de Lugo de data de 11 de agosto de 2022. E transcurrido o prazo para a presentación de instancias para a participación no proceso selectivo.
En uso das facultades que lle outorga a lexislación de réxime local
RESOLVO:
PRIMEIRO.-Declarar a seguinte lista provisional de admitidos e excluídos, de non presentarse reclamación no prazo de dous días naturais ao seguinte a publicación desta resolución quedará elevada automaticamente a definitiva:
ADMITIDOS-AS:
 
1.-PRAZA DE TECNICO-A INFORMATICA
1.-Rocio Fernández Pérez
2.-PRAZA DE TÉCNICO-A FORESTAL.
1.-Roi Estevez Pérez
3.-PRAZA DE TECNICO-A DIPLOMADO TURISMO
1.- Berta Soto Guitián.
2.-Guadalupe Pardo López
EXCLUIDOS-AS:
Ningún-ha.
SEGUNDO.- Publicar no taboeiro de anuncios e na páxina web do concello.
TERCEIRO.- Dar conta da presente resolución ao pleno na seguinte sesión ordinaria que se celebre.
En Sober, a 23 de agosto de 2022
O ALCALDE, Asdo.- Luis Fernández Guitian   A Secretaria-Interventor Asdo.- Elena González López
 
2022-08-05 00:00:00  CONVOCATORIA: 3 prazas. Subvencionadas a través do programa de Fomento de Emprego da Deputación Provincial de Lugo. Plan Provincial Único 2022.

CONVOCATORIA: 3 prazas. Subvencionadas a través do programa de Fomento de Emprego da Deputación Provincial de Lugo. Plan Provincial Único 2022.
POSTOS:     
1 posto. Técnico-a Informática (Analista programador informático). Grado medio en informática ou equivalente. Contrato laboral temporal, 6 meses, xornada completa.
           
1 posto. Técnico-a Forestal Grado medio (Enxeñeira-o Técnico Forestal). Contrato laboral temporal, 6 meses, 50% de xornada.
 
1 posto. Técnico-a Diplomado en Turismo. Título de Grado medio ou Diplomado-a en Turismo. Contrato laboral temporal, 5 meses, 50% de xornada.
TITULACIÓN ESIXIDA:
Técnico-a Informática (Analista programador informático). Grado medio en informática ou equivalente.
           
Técnico-a Forestal Grado medio (Enxeñeira-o Técnico Forestal).
 
Técnico-a Diplomado en Turismo. Título de Grado medio ou Diplomado-a en Turismo.
CRITERIOS DE SELECCIÓN: Os establecidos nás báses xerais que rexerán o proceso de selección para a contratación en réxime de personal laboral para o concello de Sober, ao abeiro do programa de fomento do emprego, incluído no plan provincial único de cooperación cos concellos da Deputación Provincial de Lugo, anualidade 2022. (Programa Fomento do Emprego). Publicadas no BOP da Provincial de Lugo nº 98, de data de 30 abril de 2022. A situación ou procedencia dos candidatos deberá provir de situación de desemprego ou de mellora de emprego.
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: 5 días hábiles, comezando a computarse dito prazo a partir do seguinte día hábil a publicación do anuncio de aprobación desta convocatoria no Boletín Provincial de Lugo. 
TRIBUNAL CUALIFICADOR: Presidente: Carlos Losada Rodríguez, ADL concello de Sober, Secretaria: Beatriz Vivirido Quevedo, orientadora laboral concello de Sober, Saviñao e Pantón. Vocal I: María Mercedes Casares Vázquez, funcionaria concello de Sober. Vocal II: Ana de la Torre Alvaredo, traballadora social concello de Sober. Vocal III: Francisco Javier González Díaz Animador Sociocultural concello de Pantón.
 En Sober, a 5/08/2022
O Alcalde-Presidente.Luis Fernández Guitián.
 
 
2022-07-27 00:00:00  MODIFICACIÓN DE CONVOCATORIA DE Contratación 2 traballadores peón brigada incendios. Convenio Xunta ano 2022.

G-205.2022 Asunto: Contratación 2 traballadores peón brigada incendios. Convenio Xunta ano 2022.
VISTO QUE EN DATA DE 26/07/2022 SE PROCEDEU A APERTURA NOVO PRAZO PARA CONTRATACION DE 2 PEONS PARA A BRIGADA MUNICIPAL INCENDIOS DO CONCELLO DE SOBER.  DACORDO COA CONVOCATORIA DE 28-06-2022, O CONVENIO ANO 2022 E AS BASES PUBLICADAS NO BOP DO 28/03/2015. PRAZO PRESENTACION INSTANCIAS: DO 27/07/2022 ATA O 28/07/2022 AMBOS INCLUÍDOS. DATA PROBAS SELECTIVAS: LUNS 1 DE AGOSTO DE 2022 AS 09:00 HORAS SALON PLENOS CONCELLO.
 
VISTO QUE A EMPRESA RESPONSABLE DAS PROBAS FÍSICAS E MEDICAS, COMUNICA CON DATA DE 27/07/2022 QUE HUBO UN ERRO NA COMUNICACIÓN DOS CANDIDATOS QUE NON SUPERARAN AS PROBAS PARA PEON DA BRIGADA, E QUE UN DELES SI AS SUPEROU.
 
PROCEDESE A MODIFICAR A CONVOCATORIA PARA QUE FIGURE QUE O PROCESO SELECTIVO E PARA A CONTRATACIÓN DE UN SOLO PEÓN DA BRIGADA.  FORMANDO PARTE DA LISTA DE RESERVA O RESTO DE CANDIDATOS QUE SUPEREN AS PROBAS.
SOBER. 27-07-2022.O ALCALDE.Luis Fernández Guitian
 
 
 
2022-07-26 00:00:00  G-205.2022 Asunto: Contratación 2 traballadores peón brigada incendios. Convenio Xunta ano 2022.

APERTURA NOVO PRAZO PARA CONTRATACION DE 2 PEONS BRIGADA MUNICIPAL INCENDIOS CONCELLO DE SOBER.
DACORDO COA CONVOCATORIA DE 28-06-2022, O CONVENIO ANO 2022 E AS BASES PUBLICADAS NO BOP DO 28/03/2015
PRAZO PRESENTACION INSTANCIAS: DO 27/07/2022 ATA O 28/07/2022 AMBOS INCLUÍDOS.
DATA PROBAS SELECTIVAS: LUNS 1 DE AGOSTO DE 2022 AS 09:00 HORAS SALON PLENOS CONCELLO.

SOBER. 26-07-2022
 
2022-07-08 00:00:00  RESULTADO SELECCIÓN DE PERSONAL PARA UNHA BRIGADA DE INCENDIOS CAMPAÑA 2022

RESULTADO SELECCIÓN DE PERSONAL PARA UNHA BRIGADA DE INCENDIOS CAMPAÑA 2022, CONSTITUÍDA POR 1 XEFE DE BRIGADA, 1 PEÓN CONDUCTOR E 3 PEÓNS BRIGADA; DACORDO CO CONVENIO ASINADO PARA TAL FIN.
PUNTUACIONS:
XEFES BRIGADA
NOMBRE  APELLIDOS EXAMEN EXPERIENCIA
PROFESIONAL
 FORMACION GALLEGO ENTREVISTA TOTAL
1-Alejandra Campos Garza 4 2 1 SI 2 9
2-Ivan López López 2.8 0 1 SI 2 5.8
3-Javier Novoa Placer 2.8 0.9 0.9 SI 2 6.6
4-Lúa Catarina Espiñeira Rodríguez No presentado          
PEONS CONDUCTOR
NOMBRE  APELLIDOS EXAMEN EXPERIENCIA
PROFESIONAL
 FORMACION GALLEGO ENTREVISTA TOTAL
1-Alejandra Campos Garza 3.6 0.35 1 SI 2 6.95
2-Brian Albarrán Franco 2.4 0 0 SI 2 4.4
3-Diego Antonio Villar Suarez No presentado          
4-Ismael Fernandez Pérez 4 0.3 0.4 SI 2 6.7
PEONS BRIGADA
NOMBRE  APELLIDOS EXAMEN EXPERIENCIA
PROFESIONAL
 FORMACION GALLEGO ENTREVISTA TOTAL
1-Alejandra Campos Garza 4 0.35 1 SI 2 7.35
2-Brian Albarran Franco 2.4 0 0 SI 2 4.4
3-Diego Antonio Villar Suarez No presentado          
4-Gonzalo Cañero Blasco 2 0 0.3 Apto 2 4.3
5-Ismael Fernandez Pérez 3.6 0.3 0.4 SI 2 6.3
6-Mauro Casas Rodríguez No presentado          
7-Miguel Fernández López 4 0,3 0,1 APTO 2 6.4
8-Rafael Martínez Coria. 3.6 2 0.1 APTO 2 7.7
9-Sergio Navarro Doval 3.6 2 0.1 SI 2 7.7
 
A vista das puntuacións asinadas, proponse para a súa contratación aos seguintes candidatos:
XEFE DE BRIGADA:
NOMBRE  APELLIDOS puntuación
Alejandra Campos Garza 9
PEÓN CONDUCTOR:  
NOMBRE  APELLIDOS puntuación
Alejandra Campos Garza 6.95
PEÓNS FORESTAIS BRIGADAS:
NOMBRE  APELLIDOS puntuación
1-Rafael Martínez Coria. 7.7
2-Sergio Navarro Doval 7.7
3- Alejandra Campos Garza 7.35
E como suplentes:
XEFES BRIGADA
NOMBRE  APELLIDOS TOTAL
Javier Novoa Placer 6,6
Ivan López López 5,8
PEONS CONDUCTOR
NOMBRE  APELLIDOS TOTAL
Ismael Fernandez Pérez 6.7
Brian Albarrán Franco 4.4
PEONS BRIGADA
NOMBRE  APELLIDOS TOTAL
Miguel Fernández López 6.4
Ismael Fernandez Pérez 6.3
Brian Albarran Franco 4.4
Gonzalo Cañero Blasco 4.3
 
SOBER A 8 DE XULLO DE 2022
 
 
2022-07-07 00:00:00  . Lista provisional de admitidos e excluídos do proceso de selección de 1 brigada de prevención e extinción de incendios concello de Sober.2022

Asunto: G205-2022. Lista provisional de admitidos e excluídos do proceso de selección de 1 brigada de prevención e extinción de incendios concello de Sober.
ADMITIDOS-AS PRAZA XEFE DE BRIGADA:
1-Alejandra Campos Garza
2-Ivan López López
2-Javier Novoa Placer
3-Lúa Catarina Espiñeira Rodríguez
EXCLUIDOS-AS PRAZA XEFE DE BRIGADA:
Ningún.
ADMITIDOS-AS PRAZA PEÓN CONDUCTOR:
1-Alejandra Campos Garza
2-Brian Albarrán Franco
.               3-Diego Antonio Villar Suarez
4-Ismael Fernandez Pérez.
EXCLUIDOS-AS PRAZA PEÓN CONDUCTOR:
Ningún.
      ADMITIDOS-AS PRAZA PEON DE BRIGADA:
1-Alejandra Campos Garza
2-Brian Albarran Franco
                3-Diego Antonio Villar Suarez
4-Gonzalo Cañero Blasco
4-Ismael Fernandez Pérez
5-Mauro Casas Rodríguez
6-Miguel Fernández López
7-Rafael Martínez Coria.
8-Sergio Navarro Doval
      EXCLUIDOS-AS PEON DE BRIGADA:
Ningún.
 DATA PROCESO SELECTIVO:
Os candidatos-as seleccionados deberán presentarse ás 9.30 horas para a realización das probas selectivas o día 8 de xullo de 2022, no Centro Sociocultural e da Terceira Idade deste concello, provistos do DNI, para a realización do proceso selectivo, procederase ao chamamento único.
En Sober, na data que figura ao marxe do documento.
 O Alcalde, Asdo: Luis Fernández Guitián
 
 
2022-06-29 00:00:00  listado de admitidos e excluidos da convocatoria de auxiliar de protección civil . PLAN UNICO 2022

Asunto: G-231-2022. Aprobación lista de admitidos e excluídos do proceso de selección 1 persoa para posto auxiliar protección civil, subvencionada a través do programa de fomento do emprego da Deputación Provincial de Lugo. Plan Único Provincial 2022. 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
DON LUIS FERNÁNDEZ GUITIAN, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE SOBER (LUGO).
Visto o proceso selectivo para a contratación de 1 persoa para posto auxiliar protección civil dacordo co Programa de Fomento do Emprego. Deputación Provincial de Lugo. Plan Provincial Único 2022.  De acordo coas bases xerais que rexerán o proceso de selección para a contratación en réxime de personal laboral para o concello de Sober, ao abeiro do programa de fomento do emprego, incluído no plan provincial único de cooperación cos concellos da Deputación Provincial de Lugo, anualidade 2022. (Programa Fomento do Emprego). Publicadas no BOP da Provincial de Lugo nº 98, de data de 30 abril de 2022; E a convocatoria de data de 21/06/2022.
O día 29 de xuño de 2022, pechou o prazo para a presentación de instancias para participar neste proceso selectivo.
Visto a necesidade de aprobar a lista de admitidos e excluídos, e en uso das facultades que lle otorga a lexislación de réxime local esta entidade;
RESOLVO:
PRIMEIRO.-Prestar aprobación á lista de candidatos/as admitidos/as e excluídos/as de acordo coa lista que se describe a continuación, para a selección dun posto de auxiliar protección civil:
ADMITIDOS-AS:
1.-Iván Mantilla Lamela.
EXCLUIDOS-AS: Ningún.
SEGUNDO.- Publicar no taboleiro de anuncios e na páxina web do concello.
TERCEIRO.- Os aspirantes excluidos dispoñen dun prazo de dez días laborais, a partir da publicación do anuncio para formular reclamacions ou subsanar os defectos que motivaran a súa exclusión.
En Sober , 29/06/2022
 
 
2022-06-28 00:00:00  CONVOCATORIA SELECCIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL. BRIGADA DE INCENDIOS 2022

Descargar convocatoria
 
2022-05-23 00:00:00  APROBACION DE LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS, E DATA DAS PROBAS SELECTIVAS DA PRAZA DE DIPLOMADO-A TURISMO. PLAN ÚNICO PROVINCIAL 2022

Descargar listado e convocatoria
 
 
 
Historia do Concello
  Historia
  Patrimonio
  Medio Natural
  Lendas
  Situación
Concello de Sober
  Alcaldía
  Corporación Municipal
  Normativa Municipal
  Secretaría
  Contacto
Servizos do Concello
  Enlaces
  Axenda
  Télefonos
  Transporte Público
Oficina de Turismo
  Rutas
  Aloxamentos
  Festas
  Galería Fotográfica
Novas do Concello
As Nosas Parroquias
O Viño e Adegas
  O Viño
  Adegas
Nota Legal · Política de Privacidade · Política de Cookies
CONCELLO DE SOBER · RIBEIRA SACRA · AYUNTAMIENTO DE SOBER
Praza Campo da Feira s/n · 27460 · Sober · Lugo · 982 46 00 01 · 982 46 00 05
PO FSE Galicia 2014 -2020
"Invierte en tu Futuro"
Uni?n Europea
Publicado el 18 de Nov. de 2020
Feder Galicia
 
Feder Galicia
 
Moves

prodesin.com