SEDE ELÉCTRONICA
 
 
CONCELLO DE SOBER
SECRETARÍA

2023-06-06 · 124.2023. CONVOCATORIA PRAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DATA DE EXAME E NOMEAMENTO

Descargar pdf
124.2023. CONVOCATORIA PRAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA.
DON LUIS FERNÁNDEZ GUITIÁN, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE SOBER
DECRETO.- No uso das facultades que me confire o artigo 21 da Lei 7/85 de 2 de abril reguladora das Bases de Réxime Local.              
Conforme as Bases da convocatoria para a provisión de unha praza de auxiliar administrativo,   aprobadas por Resolución da Alcaldía de data 08/03/2023 e publicadas no BOP da provincia de Lugo número 60 de data de 14 de marzo de 2023 (incluída no programa de reforzo do emprego da deputación provincial de Lugo, Plan Provincial Único 2023.), contratación anticipada.
Logo de ver a resolución de alcaldía de data 10 de abril de 2023 onde se acorda aprobar a lista DEFINITIVA de admitidos e excluídos.
Acordo:
Primeiro: Nomear como membros para formar parte do tribunal selectivo da praza de auxiliar administrativo as seguintes persoas:
Presidenta: Dona María Mercedes Casares Vázquez, auxiliar administrativo do concello de Sober. funcionaria administración local..
Secretario: Don Carlos Losada Rodríguez. Laboral fixo. Axente de Emprego e Desenvolvemento Local do Concello de Sober.
Vogal 1º: Doña Elena González López. Funcionaria de administración local con habilitación de carácter nacional. Secretaria-Interventora do Concello de Sober.
Vogal 2º: Doña Ana de la Torre Alvaredo, traballadora social, laboral fixa. Concello de Sober.
Vocal 3º: Dona Beatriz Vivirido Quevedo, laboral fixo. Orientadora Laboral concello de Sober. Lugo.
SUPLENTES:
Dona María Luisa González Maceda. Laboral fixo. Axente de Emprego e Desenvolvemento Local do Concello de Pobra de Brollón.
Dona Pilar Losada Varela, educadora de Familia, laboral fixa, concello de Sober.
O tribunal non poderá constituirse con menos de tres membros.
Segundo: Fixar a data, hora e lugar de celebración do primeiro exercizo para cubrir unha praza de auxiliar administrativo para a atención das oficinas municipais do concello, para a data, hora e lugar que a continuación se relacionan:
Data: Venres 9 de xuño de 2023.
Hora: 11:00 horas.  Primeiro exercizo
Lugar: Salón de Plenos do concello de Sober, 27460 Sober Lugo.
Terceiro: Convocar aos membros do tribunal para a data, hora e lugar anteriormente citados.
Cuarto: Convocar aos candidatos-as admitidos-as para á realización do exercizo na data, hora e lugar sinalados anteriormente, debendo de ir acompañados do DNI ou documento fidedigno acreditativo da súa identidade.
Quinto: Publicar esta Resolución no Taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello de Sober (www.concellodesober.com).
Sexto: Dar conta desta Resolución na seguinte sesión ordinaria do Pleno que se celebre
 
Mándao e asina o Sr. Alcalde, D. Luis Fernández Guitián; en Sober, a 6 de xuño de 2023
 
O Alcalde, Luis Fernández Guitián                                                                   
A Secretaria interventora  Elena González López
 
 
2023-06-06 · 124.2023. CONVOCATORIA PRAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DATA DE EXAME E NOMEAMENTO

Descargar pdf
124.2023. CONVOCATORIA PRAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA.
DON LUIS FERNÁNDEZ GUITIÁN, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE SOBER
DECRETO.- No uso das facultades que me confire o artigo 21 da Lei 7/85 de 2 de abril reguladora das Bases de Réxime Local.              
Conforme as Bases da convocatoria para a provisión de unha praza de auxiliar administrativo,   aprobadas por Resolución da Alcaldía de data 08/03/2023 e publicadas no BOP da provincia de Lugo número 60 de data de 14 de marzo de 2023 (incluída no programa de reforzo do emprego da deputación provincial de Lugo, Plan Provincial Único 2023.), contratación anticipada.
Logo de ver a resolución de alcaldía de data 10 de abril de 2023 onde se acorda aprobar a lista DEFINITIVA de admitidos e excluídos.
Acordo:
Primeiro: Nomear como membros para formar parte do tribunal selectivo da praza de auxiliar administrativo as seguintes persoas:
Presidenta: Dona María Mercedes Casares Vázquez, auxiliar administrativo do concello de Sober. funcionaria administración local..
Secretario: Don Carlos Losada Rodríguez. Laboral fixo. Axente de Emprego e Desenvolvemento Local do Concello de Sober.
Vogal 1º: Doña Elena González López. Funcionaria de administración local con habilitación de carácter nacional. Secretaria-Interventora do Concello de Sober.
Vogal 2º: Doña Ana de la Torre Alvaredo, traballadora social, laboral fixa. Concello de Sober.
Vocal 3º: Dona Beatriz Vivirido Quevedo, laboral fixo. Orientadora Laboral concello de Sober. Lugo.
SUPLENTES:
Dona María Luisa González Maceda. Laboral fixo. Axente de Emprego e Desenvolvemento Local do Concello de Pobra de Brollón.
Dona Pilar Losada Varela, educadora de Familia, laboral fixa, concello de Sober.
O tribunal non poderá constituirse con menos de tres membros.
Segundo: Fixar a data, hora e lugar de celebración do primeiro exercizo para cubrir unha praza de auxiliar administrativo para a atención das oficinas municipais do concello, para a data, hora e lugar que a continuación se relacionan:
Data: Venres 9 de xuño de 2023.
Hora: 11:00 horas.  Primeiro exercizo
Lugar: Salón de Plenos do concello de Sober, 27460 Sober Lugo.
Terceiro: Convocar aos membros do tribunal para a data, hora e lugar anteriormente citados.
Cuarto: Convocar aos candidatos-as admitidos-as para á realización do exercizo na data, hora e lugar sinalados anteriormente, debendo de ir acompañados do DNI ou documento fidedigno acreditativo da súa identidade.
Quinto: Publicar esta Resolución no Taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello de Sober (www.concellodesober.com).
Sexto: Dar conta desta Resolución na seguinte sesión ordinaria do Pleno que se celebre
 
Mándao e asina o Sr. Alcalde, D. Luis Fernández Guitián; en Sober, a 6 de xuño de 2023
 
O Alcalde, Luis Fernández Guitián                                                                   
A Secretaria interventora  Elena González López
 
 
2023-01-23 · INSTALACIÓNS DE ABASTECEMENTO MUNICIPAL

Descargar pdf
CONCELLO DE SOBER
INSTALACIÓNS DE ABASTECEMENTO MUNICIPAL
Perdas das instalacións: 44,6%
Perdas estimadas na Auditoría das instalacións de abastecemento municipais realizada, e inclúen erros de medida dos contadores, consumos non autorizados e perdas na rede
 
 
2020-11-19 · ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR NO CONCELLO DE SOBER

Descargar pdf
 
2014-06-25 · ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR NO CONCELLO DE SOBER

Descargar pdf
 
2020-11-18 · ELABORACIÓN DO PLAN DE ACCIÓN PARA O CLIMA E A ENERXÍA SUSTENTABLE (PACES) ao abeiro a ORDE do 5 de maio de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais asinantes do Pacto dos alcaldes para o clima e

Descargar pdf

A elaboración do PLAN é un compromiso adquirido polo Concello ao asinar o Pacto dos Alcaldes, que ten os seguintes obxectivos:

ü Reducir as emisións de CO2

ü Aumentar a eficiencia enerxética

ü Aumentar o uso de enerxía procedente de fontes renovables

ü Elaborar un inventario de Emisións de Referencia (IER)

ü Realizar unha avaliación de riscos e vulnerabilidades derivados do cambio climático

ü Presentar o Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable (PACES)

ü Presentar un documento de seguimento alomenos cada dous anos.

Polo tanto, amósase que a elaboración do PLAN DE ACCIÓN PARA O CLIMA E A ENERXÍA SUSTENTABLE (PACES) é un compromiso adquirido ao asinar o Pacto dos Alcaldes.

Para cumprir co compromiso adquirido elaborarase o PACES, que é o documento de principal polo que o concello expón cómo pretende acadar os compromisos asumidos, que contén a definición e planificación dos obxectivos estratéxicos, definindo as medidas de mitigación e adaptación deseñadas para acadar os obxectivos, a programación temporal e as responsabilidades asignadas. 

Durante a elaboración do PLAN DE ACCIÓN PARA O CLIMA E A ENERXÍA SUSTENTABLE (PACES) deberase realizar un inventario de emisións de referencia (IER) que servirá como punto de partida á hora de determinar as accións a realizar, as estratexias a seguir, ...

Ademais, realizarase unha avaliación de riscos e vulnerabilidades ao cambio climático do termo  municipal en relación coas principais ameazas climáticas.

Tras isto realizarase a proposta de plan de acción que terá como obxectivo cumprir cos obxectivos de redución de emisións GEI así como aumentar la resiliencia climática do concello, minimizando os efectos sobre o medio ambiente e as persoas do cambio climático.

Finalmente deberá establecerse unha metodoloxía para a realización do inventario de seguimento de emisións (ISE) que deberá actualizarse cada dous anos, de xeito que se poida comprobar o cumprimento dos obxectivos fixados.

O concello comprométese a realizar, cada dous anos, o INFORME DE ACCIÓN, que é un informe de seguimento sobre a implantación do PACES.

 
2020-10-02 · ANUNCIO DE CONSULTA PÚBLICA DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLO SERVIZO DE GUARDERÍA INFANTIL NO PUNTO DE ATENCIÓN A INFANCIA (PAI) DO CONCELLO DE SOBER

Descargar pdf
 
2015-05-29 · Datos PMP Primer trimestre de 2015

Descargar pdf
 
 
 
Historia do Concello
  Historia
  Patrimonio
  Medio Natural
  Lendas
  Situación
Concello de Sober
  Alcaldía
  Corporación Municipal
  Normativa Municipal
  Secretaría
  Contacto
Servizos do Concello
  Enlaces
  Axenda
  Télefonos
  Transporte Público
Oficina de Turismo
  Rutas
  Aloxamentos
  Festas
  Miradores turísticos Qcalidad
  Galería Fotográfica
Novas do Concello
As Nosas Parroquias
O Viño e Adegas
  O Viño
  Adegas
Nota Legal · Política de Privacidade · Política de Cookies
CONCELLO DE SOBER · RIBEIRA SACRA · AYUNTAMIENTO DE SOBER
Praza Campo da Feira s/n · 27460 · Sober · Lugo · 982 46 00 01 · 982 46 00 05
PO FSE Galicia 2014 -2020
"Invierte en tu Futuro"
Uni?n Europea
Publicado el 18 de Nov. de 2020
Feder Galicia
 
Feder Galicia
 
Moves

prodesin.com