SEDE ELÉCTRONICA
 
 
EMPREGO PÚBLICO
 
NOVAS EMPREGO PÚBLICO

2022-10-05 00:00:00  Lista provisional de admitidos e excluídos do proceso de selección de 1 praza de Monitor-a deportes. Subvencionada a través do programa de fomento do emprego da Deputación Provincial de Lugo. Plan Único Provincial 2022.

Asunto: G-231-2021. Lista provisional de admitidos e excluídos do proceso de selección de 1 praza de Monitor-a deportes. Subvencionada a través do programa de fomento do emprego da Deputación Provincial de Lugo. Plan Único Provincial 2022.
Dacordo coa convocatoria de data de 21/09/2022 e os criterios establecidos nás báses xerais que rexerán o proceso de selección para a contratación en réxime de personal laboral para o concello de Sober, ao abeiro do programa de fomento do emprego, incluído no plan provincial único de cooperación cos concellos da Deputación Provincial de Lugo, anualidade 2022. (Programa Fomento do Emprego). Publicadas no BOP da Provincial de Lugo nº 98, de data de 30 abril de 2022. A situación ou procedencia dos candidatos deberá provir de situación de desemprego ou de mellora de emprego.
 
 
ADMITIDOS-AS:
 
1.-Sara Moya Rodríguez.
2.-Noemi Vázquez Rodríguez.
3.-Deborah Mineli Pereira Farfan.
 
EXCLUIDOS-AS:
Ningún-ha.
DATA PROBAS SELECTIVAS:
       -07 de outubro de 2022 as 9.30 horas no salón plenos do concello de Sober. 
TRIBUNAL CUALIFICADOR:
Presidente: Carlos Losada Rodríguez, ADL concello de Sober, Secretaria: Ana de la Torre Alvaredo, traballadora social, concello de Sober. Vocal I: Beatriz Vivirido Quevedo, Orientadora Laboral concello de Sober. Vocal II: Celso López Saéz, membro AVPC e operario laboral fixo concello Sober. Vocal III: Pilar Losada Varela, educadora familiar concello de Sober.
En Sober a 4 de outubro de 2022 
O ALCALDE                                          
Asdo.- Luis Fernández Guitian                
 
 
2022-09-21 00:00:00  CONVOCATORIA: 1 praza Monitor-a multidisciplinar deportes. Subvencionada a través do programa de Fomento de Emprego da Deputación Provincial de Lugo. Plan Provincial Único 2022.

     
       SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL
 
CONVOCATORIA: 1 praza Monitor-a multidisciplinar deportes. Subvencionada a través do programa de Fomento de Emprego da Deputación Provincial de Lugo. Plan Provincial Único 2022.
 
 
POSTOS:   
             
-1 Posto. Monitor-a multidisciplinar deportes. Contrato laboral temporal por circunstancias da producción. 6 meses, 50% de xornada.
 
 
TITULACIÓN ESIXIDA:
 
- Técnico-a Superior en Actividades Físicas e Deportivas ou equivalente.
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN: Os establecidos nás báses xerais que rexerán o proceso de selección para a contratación en réxime de personal laboral para o concello de Sober, ao abeiro do programa de fomento do emprego, incluído no plan provincial único de cooperación cos concellos da Deputación Provincial de Lugo, anualidade 2022. (Programa Fomento do Emprego). Publicadas no BOP da Provincial de Lugo nº 98, de data de 30 abril de 2022. A situación ou procedencia dos candidatos deberá provir de situación de desemprego ou de mellora de emprego.
 
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: 5 días hábiles, comezando a computarse dito prazo a partir do seguinte día hábil a publicación do anuncio de aprobación desta convocatoria no Boletín Provincial de Lugo.
 
DATA PROBAS SELECTIVAS:
 
       -07 de outubro de 2022 as 9.30 horas no salón plenos do concello de Sober.
 
 
TRIBUNAL CUALIFICADOR:
 
Presidente:Carlos Losada Rodríguez, ADL concello de Sober, Secretaria: Ana de la Torre Alvaredo Traballadora Social do Concello de Sober. Vocal I:  Beatriz Vivirido Quevedo, Orientadora Laboral concello de Sober. Vocal II: Celso López Saéz, membro AVPC e operario laboral fixo concello Sober. Vocal III:  Pilar Losada Varela,educadora de familia do Concello de Sober.
 
Sober. Lugo. 21/09/2022. O Alcalde-Presidente. Luis Fernández Guitián.
 
MATERIAS TEMARIO.
 
Adxúntase
ANEXO II - Temario
Materias Comúns:
Tema 1: A Constitución Española do 1978.
Tema 2: Dereitos de deberes fundamentais dos españois.
Tema 3: Organización territorial do Estado. O Estatuto de Autonomía de Galicia. Competencias da Comunidade Autónoma.
Tema 4: Dereito Administrativo. Fontes e xerarquía das normas.
Tema 5: A administración e a norma xurídica: o principio de legalidade.
Tema 6: O Municipio. Concepto e elementos. O termo municipal. O empadroamento.
Tema 7: O municipio. Competencias e organización. Órganos de gobernó e administración do municipio.
Tema 8: A provincia. Organización Provincial. Deputacións.
Tema 9: O procedemento administrativo común. As fases do procedemento administrativo.
Tema 10: Revisión dos actos administrativos: revisión de oficio e recursos administrativos.
Tema 11: O persoal ao servizo das Entidades Locais. Concepto e clases. Dereitos e deberes. Incompatibilidades.
Tema 12: O orzamento das Entidades Locais. Documentos de que consta.
Tema 13: Calidade dos datos. Dereito de información na recollida de datos, consentimento do afectado, datos especialmente protexidos, dereito de rectificación e cancelación do Regulamento Europeo de Protección de Datos.
Materias Específicas:
Tema 1.- A programación na Educación Física e o deporte dende un enfoque globalizador. Estructura e elementos básicos de programación. Organización de grupos e tareas.
Tema 2.- A didáctica da Educación Física e o deporte. Principios didácticos básicos, metas e obxetivos da Educación Física e o deporte.
Tema 3.- Anatomía e fisioloxía humana implicada na actividade física. Patologías relacionadas con el aparato motor.
Tema 4.- Capacidades físicas básicas, a sua evolución e factores que inflúen no seu desenrrolo.
Tema 5.- Evolución das capacidades motrices en relación co desenrolo, evolutivo xeral. Educación sensomotriz e psicomotriz nas etapas da infancia.
Tema 6.- A motricidade e a madurez e vellez. Conductas motrices e idade avanzada.
Tema 7.- O xogo: teorías, características e clasificacións. Adaptaciones metodolóxicas basadas nas características dos xogos.
Tema 8.- Os deportes. Concepto e clasificacións. Deportes individuais e colectivos: aspectos técnicos e tácticos elementais: a didáctica adaptada a idade.
Tema 9.- Xogos e deportes populares, autóctonos e tradicionais. A actividade física organizada no medio natural.
Tema 10.- Principios fundamientais do entretemento común a tódolos deportes. Adecuación do entrenamiento na actividade física na infancia, adolescencia, a madurez e a vellez.
Tema 11.- A animación no demporte. Aspectos xerais. Planificación da animación deportiva. Programas adaptados a idade
Tema 12.- A saúde e a calidade de vida. Hábitos e estilos de vida saudable en relación coa actividade física.
 
 
 
 
 
2022-09-30 00:00:00  G 493.2022. CONTRATACIÓN 1 DIPLOMADO-A MAXISTERIO. PROGRAMA CONCILIA CONCELLO DE SOBER.

G 493.2022. CONTRATACIÓN 1 DIPLOMADO-A MAXISTERIO. PROGRAMA CONCILIA CONCELLO DE SOBER. 
(Do 1 de outubro o 30 de xuño de cada curso lectivo, xornada parcial 50%, según convocatoria do 21/09/2022).
 
RESULTADO SELECCIÓN:
NOME  APELIDOS EXAMEN
TEST
EXPERIENCIA PROFESIONAL
 
FORMACION CURSOS
 
GALEGO
 
ENTREVISTA
 
TOTAL
1-SARA PELETEIRO GONZALEZ 3.2 0.6 1 APTO 2.4 7.2
 
A vista das puntuacións asinadas, proponse para a súa contratación ao seguinte candidato-a.
 
1.-SARA PELETEIRO GONZALEZ.

En Sober, 30/09/2022.O Alcalde. Luis Fernández Guitián.
 
 
2022-09-30 00:00:00  RESULTADO SELECCIÓN PARA A COBERTURA DE 1 PRAZA, PROFESOR-A ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA DE SOBER.

486-2022. CONTRATACIÓN PROFESOR-A ESCOLA MUNICIPAL MÚSICA CONCELLO DE SOBER.CONVOCATORIA DE 16.09.2022. 
RESULTADO SELECCIÓN PARA A COBERTURA DE 1 PRAZA, PROFESOR-A ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA DE SOBER.
1.-Especialidade Música e Movemento:
NOME  APELIDOS EXAMEN
TEST
EXPERIENCIA PROFESIONAL FORMACION CURSOS GALLEGO
 
ENTREVISTA
 
TOTAL
1.-María Rodríguez Romanos 4 0 0 apto 2.4 6.4
 
 
A vista das puntuacións asinadas, próponse para a súa contratación aos seguintes candidatos:
1.-Música e Movemento: María Rodríguez Romanos.
 
En Sober, 30/09/2022.O Alcalde. Luis Fernández Guitián.
 
 
2022-09-30 00:00:00  RESULTADO SELECCIÓN PARA A COBERTURA DE 6 PRAZAS, PROFESORES-AS ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA DE SOBER.

486-2022. CONTRATACIÓN PROFESORES-AS ESCOLA MUNICIPAL MÚSICA CONCELLO DE SOBER.CONVOCATORIA DE 16.09.2022.
RESULTADO SELECCIÓN PARA A COBERTURA DE 6 PRAZAS, PROFESORES-AS ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA DE SOBER.
1.-Especialidade Percusión:
NOME  APELIDOS EXAMEN
TEST
EXPERIENCIA PROFESIONAL FORMACION CURSOS GALLEGO
 
ENTREVISTA
 
TOTAL
1.-Manuel Sánchez Sánchez 2.8 2 1 apto 2.4 8.2
 
2.-Especialidade Frauta Traveseira:
NOME  APELIDOS EXAMEN
TEST
EXPERIENCIA PROFESIONAL FORMACION CURSOS GALLEGO
 
ENTREVISTA
 
TOTAL
 1.- Ruth González Gómez 4 2 1 apto 2.4 9,4
 
3.-Especialidade Trompeta:
NOME  APELIDOS EXAMEN
TEST
EXPERIENCIA PROFESIONAL FORMACION CURSOS GALLEGO
 
ENTREVISTA
 
TOTAL
1.-José Nazario Rguez González 4 1.14 1 apto 2.4 8.54
 
4.-Especialidade Clarinete:
NOME  APELIDOS EXAMEN
TEST
EXPERIENCIA PROFESIONAL FORMACION CURSOS GALLEGO
 
ENTREVISTA
 
TOTAL
1.-Laura Rodríguez González 3.6 2 1 apto 2.4 9
 
5.-Especialidade Piano:
NOME  APELIDOS EXAMEN
TEST
EXPERIENCIA PROFESIONAL FORMACION CURSOS GALLEGO
 
ENTREVISTA
 
TOTAL
 1.- María del Carmen Castaño Aira
 
4 0.46 1 apto 2.4 7.86
 
6.-Especialidade Saxofón:
NOME  APELIDOS EXAMEN
TEST
EXPERIENCIA PROFESIONAL FORMACION CURSOS GALLEGO
 
ENTREVISTA
 
TOTAL
1.- Juan Pablo Gil Rodríguez
 
4 1,35 1 apto 2.4 8.75
 
A vista das puntuacións asinadas, próponse para a súa contratación aos seguintes candidatos-as:
1.-Especialidade Percusión: Manuel Sánchez Sánchez
2.-Especialidade Frauta Traveseira: Ruth González Gómez
3.-Especialidade Trompeta: José Nazario Rodríguez González
4.-Especialidade Clarinete: Laura Rodríguez González
5.-Especialidade Piano: María del Carmen Castaño Aira
6.-Especialidade Saxofón: Juan Pablo Gil Rodríguez
 
En Sober, 30/09/2022.O Alcalde. Luis Fernández Guitián.
 
 
2022-09-22 00:00:00  convocatoria para cubrir unha praza de monitor multidisciplinar deportes (técnico superior en actividades físicas e deportivas ou equivalentes), subvencionada a través do Programa de Fomento do Emprego da Deputación Provincial de Lugo. Dentro do Plan

CONVOCATORIA DE EMPREGO.
O Concello de Sober por Resolución de Alcaldía de 22.04.2022, aprobou as “BASES XERAIS QUE REXERAN O PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN EN RÉXIME DE PERSOAL LABORAL PARA O CONCELLO DE SOBER, AO ABEIRO DO PROGRAMA DE FOMENTO DO EMPREGO, INCLUÍDO NO PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO, ANO 2022”, QUE SE PUBLICARON NO BOP DA PROVINCIA DE LUGO N1º 98 EN DATA DE 30/04/2022.
 
Así mesmo, este Concello por Resolución de Alcaldía de 21/09/2022, aprobou a convocatoria para cubrir unha praza de monitor multidisciplinar deportes (técnico superior en actividades físicas e deportivas ou equivalentes), subvencionada a través do Programa de Fomento do Emprego da Deputación Provincial de Lugo. Dentro do Plan Provincial Único ano 2022.
 
*Modalidade contratación: A modalidade de contrato será laboral temporal e a súa duración será de 6 meses na modalidade de circunstancias da produción ao amparo do Real Decreto-Lei 32/2021.
 
*Xornada: Media xornada.
 
*Prazo presentación solicitudes: 5 días hábiles a partir da publicación do presente anuncio no BOP de Lugo.
 
*Salario: O estipulado no correspondente convenio.
 
*Funcións: As que se especifican nas Bases antes citadas.
 
As bases atópanse dispoñibles en:
 
        *Páxina Web: www.concellodesober.com
 
        *Oficinas xerais e taboleiro de anuncios concello de Sober.
 
        Sober 21 de setembro de 2022.- O Alcalde, Luis Fernández Guitián.
 
 
 
 
2022-09-21 00:00:00  CONVOCATORIA: 1 Monitor-a diplomado-a en maxisterio ou grado equivalente para levar a cabo a conciliación laboral dos pais dos nenos matriculados no CEIP Virxe do Carmen deste concello. Dendo o 1 de outubro ata ó 1 de xuño de cada curso escolar

SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL FIXO DISCONTINUO.
CONVOCATORIA: 1 Monitor-a diplomado-a en maxisterio ou grado equivalente para levar a cabo a conciliación laboral dos pais dos nenos matriculados no CEIP Virxe do Carmen deste concello. Dendo o 1 de outubro ata ó 1 de xuño de cada curso escolar
 
POSTOS: 1.
 
TITULACION: Monitor-a programa concilia concello de Sober.
 
MODALIDADE CONTRACTUAL: Contrato laboral fixo discontinuo.
 
DURACIÓN DO CONTRATO: Laboral fixo discontinuo, dende o un de outubro ata ao trinta de xuno de cada curso lectivo do CEIP Virxe do Carme de Sober. 50% de xornada.
 
TITULACIÓN ESIXIDA: Título de diplomado-a en educación infantil ou grado universitario equivalente.
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN: Os establecidos nás bases xerais para acceso a prazas de persoal laboral do Excelentísimo Concello de Sober. Publicadas no BOP de Lugo, nº 71, de data de 28 de marzo de 2015. E dacordo co temario que se adxunta como anexo II.
 
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: 6 días naturais dende a data de publicación da presente convocatória. (Do 22/09/2022 ata o 27/09/2022 ambos incluídos)  
 
DATA REALIZACIÓN DE PROBA DE COÑECEMENTOS, VALORACIÓN DE MÉRITOS E ENTREVISTA PERSOAL: Xoves día 29 de setembro de 2022 ás 11:00 horas, Salón de Plenos do Concello de Sober.
 
TRIBUNAL CUALIFICADOR: Presidente: María Mercedes Casares Vázquez Auxiliar administrativo concello Sober, Secretario: Ana de la Torre Alvaredo, traballadora social concello de Sober, Vocal I: Flora Grande Rodríguez (Profesora CEIP. Virxe do Carmen Sober). Vocal II: Carlos Losada Rodríguez. ADL concello Sober, Vocal III: Beatriz Vivirido Quevedo, Orientadora Laboral concello de Sober.
O tribunal non poderá constituirse con menos de tres compoñentes.
 
En Sober, a 21/09/2022.
O Alcalde-Presidente
Luis Fernández Guitián.
 
 
ANEXO II – Temario.
Materias Comúns:
 
Tema 1: A Constitución Española do 1978.
Tema 2: Dereitos de deberes fundamentais dos españois.
Tema 3: Organización territorial do Estado. O Estatuto de Autonomía de Galicia. Competencias da Comunidade Autónoma.
Tema 4: Dereito Administrativo. Fontes e xerarquía das normas.
Tema 5: A administración e a norma xurídica: o principio de legalidade.
Tema 6: O Municipio. Concepto e elementos. O termo municipal. O empadroamento.
Tema 7: O municipio. Competencias e organización. Órganos de gobernó e administración do municipio.
Tema 8: A provincia. Organización Provincial. Deputacións.
Tema 9: O procedemento administrativo común. As fases do procedemento administrativo.
Tema 10: Revisión dos actos administrativos: revisión de oficio e recursos administrativos.
Tema 11: O persoal ao servizo das Entidades Locais. Concepto e clases. Dereitos e deberes. Incompatibilidades.
Tema 12: O orzamento das Entidades Locais. Documentos de que consta.
Tema 13: Calidade dos datos. Dereito de información na recollida de datos, consentimento do afectado, datos especialmente protexidos, dereito de rectificación e cancelación do Regulamento Europeo de Protección de Datos.
 
Materias Específicas:
 
Tema 1: A constitución española de 1978. lei orgánica 1/1981, do estatuto de autonomía de galicia.
Tema 2: Lei  orgánica 8/2013 do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. lei orgánica 2/2006 do 3 de maio de educación.  lei 4/2011 do 30 de xuño de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia. real decreto 132/2010 do 12 de febreiro polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan as ensinandas do segundo ciclo de educación infantil, primaria e educación secundaria.
Tema 3: Decreto 330/2009 do 4 de xuño polo que se establece o curriculo de educación infantil na comunidade autónoma de galicia. decreto 105/2014 do 4 de  setembro polo que se establece o curriculo de educación primaria na comunidade autónoma de galicia. decreto 79/2010 do 20 de maio para o plurilingüísmo nas ensinanzas non universitarias de galicia.
Tema 4: Características xerais do neno e da nena ata os doce anos. principais factores implicados no seu desenvolvemento.  o papel dos adultos.
Tema 5: O alumnado de educación infantil e primaria. desenvovemento evolutivo en diferentes áreas: motora, cognitiva, lingüística, afectiva e social. trastornos do desenvolvemento
Tema 6: Influencias das principais correntes pedagóxicas e psicolóxicas na educación. visión actual das súas aportacións. experiencias renovadoras relevantes. avaliación crítica.
Tema 7: Problemas de comportamento na educación. análise dos factores implicados desde una perspectiva interactiva. o papel da escola na prevención de problemas de conduta.
Tema 8: Educación para a saúde. actitudes e hábitos relacionados ca actividade infantil. prevención de accidentes, primeiros auxilios e enfermidades infantiles. criterios de intervención educativa.
Tema 9: Equipamentos e material didáctico en educación infantil e primaria. selección, uso e avaliación de recursos materiais.
Tema 10: A organización dos espazos e do tempo. criterios para un espazo adecuado e distribución e organización temporal. a avaliación de espazos e tempo.
 
 
 
2022-09-16 00:00:00  CONVOCATORIA: Profesor-a para Escola de Música Municipal de Sober, dacordo co período lectivo da escola de música municipal de Sober, dende o un de outubro ata ao 30 de xuño de cada ano.

SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL FIXO DISCONTINUO.
 
CONVOCATORIA: Profesor-a para Escola de Música Municipal de Sober, dacordo co período lectivo da escola de música municipal de Sober, dende o un de outubro ata ao 30 de xuño de cada ano.
 
POSTOS: 1.
 
ESPECIALIDADES: Música e movemento.
 
MODALIDADE CONTRACTUAL: Contrato laboral fixo discontinuo.
 
DURACIÓN DO CONTRATO: Laboral fixo discontinuo, dende o un de outubro ata ao trinta de xuno de cada ano, dacordo co período lectivo da escola municipal de música de Sober. 8,88 % de xornada; 3,5 horas semana.
 
TITULACIÓN ESIXIDA: Título de diplomado-a en educación infantil ou grado universitario equivalente.
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN: Os establecidos nás bases xerais para acceso a prazas de persoal laboral do Excelentísimo Concello de Sober. Publicadas no BOP de Lugo, nº 71, de data de 28 de marzo de 2015. E dacordo co temario que se adxunta como anexo II.
 
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: 10 días naturais dende a data de publicación da presente convocatória. (Do 17/09/2022 ata o 26/09/2022 ambos incluídos)  
 
DATA REALIZACIÓN DE PROBA DE COÑECEMENTOS, VALORACIÓN DE MÉRITOS E ENTREVISTA PERSOAL: Xoves día 29 de setembro de 2022 ás 10:00 horas, Salón de Plenos do Concello de Sober.
 
TRIBUNAL CUALIFICADOR: Presidente: María Mercedes Casares Vázquez Auxiliar administrativo concello Sober, Secretario: Ana de la Torre Alvaredo, traballadora social concello de Sober, Vocal I: Flora Grande Rodríguez (Profesora CEIP. Virxe do Carmen Sober). Vocal II: Carlos Losada Rodríguez. ADL concello Sober, Vocal III: Beatriz Vivirido Quevedo, Orientadora Laboral concello de Sober.
O tribunal non poderá constituirse con menos de tres compoñentes.
 
En Sober, 16/09/2022.
O Alcalde-Presidente
Luis Fernández Guitián.
 
 
ANEXO II – Temario.
Materias Comúns:
Tema 1: A Constitución Española do 1978.
Tema 2: Dereitos de deberes fundamentais dos españois.
Tema 3: Organización territorial do Estado. O Estatuto de Autonomía de Galicia. Competencias da Comunidade Autónoma.
Tema 4: Dereito Administrativo. Fontes e xerarquía das normas.
Tema 5: A administración e a norma xurídica: o principio de legalidade.
Tema 6: O Municipio. Concepto e elementos. O termo municipal. O empadroamento.
Tema 7: O municipio. Competencias e organización. Órganos de gobernó e administración do municipio.
Tema 8: A provincia. Organización Provincial. Deputacións.
Tema 9: O procedemento administrativo común. As fases do procedemento administrativo.
Tema 10: Revisión dos actos administrativos: revisión de oficio e recursos administrativos.
Tema 11: O persoal ao servizo das Entidades Locais. Concepto e clases. Dereitos e deberes. Incompatibilidades.
Tema 12: O orzamento das Entidades Locais. Documentos de que consta.
Tema 13: Calidade dos datos. Dereito de información na recollida de datos, consentimento do afectado, datos especialmente protexidos, dereito de rectificación e cancelación do Regulamento Europeo de Protección de Datos.
 
Materias Específicas:
 
Tema 1. Acústica. Parámetros do son. Sistemas de afinación.
Tema 2. A afinación, características xerais. Afinación dunha banda de música.
Tema 3. Historia da dirección de orquestra. A figura do director.
Tema 4. A técnica da Dirección de Banda. Dirección de orquestra, coro e grandes agrupacións.
Tema 5. A Dirección de Banda e a análise e coñecemento da partitura. A comprensión da obra. Técnicas de ensaio e colocación do grupo instrumental.
Tema 6. Historia das Bandas de Música. Bandas Municipais. Historia da Banda Municipal de Música de Sober.
Tema 7. Instrumentos da banda de música (I). A familia de instrumentos de vento madeira, características.
Tema 8. Instrumentos da banda de música (II). A familia de instrumentos de vento metal, características.
Tema 9. Instrumentos da banda de música (III). A familia de instrumentos de percusión, características.
Tema 10. O ritmo. Tipos de compases. Pulso e métrica. Evolución.
 
 
 
2022-09-16 00:00:00  CONVOCATORIA: Profesores-as para Escola de Música Municipal de Sober, dacordo co período lectivo da escola de música municipal de Sober, dende ó un de outubro ata ó 30 de xuño de cada ano.

SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL FIXO DISCONTINUO EN PROCESO DE ESTABILIZACION.
 
 
CONVOCATORIA: Profesores-as para Escola de Música Municipal de Sober, dacordo co período lectivo da escola de música municipal de Sober, dende ó un de outubro ata ó 30 de xuño de cada ano.
 
POSTOS: 6.
 
ESPECIALIDADES: Percusión, Frauta Traveseira, Trompeta; Clarinete, Piano e Saxofón. Dacordo coa seguinte relación:
 
  1. Un profesor-a especialidade en percusión. 15% de xornada, 6 horas semana.
  2. Un profesor-a especialidade en frauta traveseira. 18,75% de xornada, 7.5 horas semana.
  3. Un profesor-a especialidade en trompeta.10% xornada. 4 horas semana.
  4. Un profesor-a especialidade en clarinete. 27,50% xornada. 11 horas semana.
  5. Un profesor-a especialidade en Piano. 25% xornada. 10 horas semana.
  6. Un profesor-a especialidade en saxofón.15 % xornada. 6 horas semana.
MODALIDADE CONTRACTUAL: Contrato laboral fixo discontinuo en proceso de estabilización.
DURACIÓN DO CONTRATO: Laboral fixo discontinuo en proceso de estabilización dende ó un de outubro ata ó 30 de xuño de cada ano, dacordo co período lectivo da escola municipal de música de Sober.
TITULACIÓN ESIXIDA: Título de profesor Plan 66 ou grado medio LOXSE.
CRITERIOS DE SELECCIÓN: Os establecidos nás bases xerais para acceso a prazas de persoal laboral do Excelentísimo Concello de Sober. Publicadas no BOP de Lugo, nº 71, de data de 28 de marzo de 2015. E dacordo co temario que se adxunta como anexo II.
 
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: 10 días naturais dende a data de publicación da presente convocatoria. (Do 17/09/2022 ata o 26/09/2022 ambos incluídos)  
 
DATA REALIZACIÓN DE PROBA DE COÑECEMENTOS, VALORACIÓN DE MÉRITOS E ENTREVISTA PERSOAL: Xoves día 29 de setembro de 2022 ás 10:00 horas, Salón de Plenos do Concello de Sober.
 
TRIBUNAL CUALIFICADOR: Presidente: María Mercedes Casares Vázquez Auxiliar administrativo concello Sober, Secretario: Ana de la Torre Alvaredo, traballadora social concello de Sober, Vocal I: Flora Grande Rodríguez (Profesora CEIP. Virxe do Carmen Sober). Vocal II: Carlos Losada Rodríguez. ADL concello Sober, Vocal III: Beatriz Vivirido Quevedo, Orientadora Laboral concello de Sober.
O tribunal non poderá constituirse con menos de tres compoñentes.
 
En Sober, a 16/09/2022 .
O Alcalde-Presidente
Luis Fernández Guitián.
 
 
 
2022-08-31 00:00:00  RESULTADO SELECCIÓN PARA A COBERTURA DE 3 PRAZAS, 1 TECNICO-A TURISMO, 1 TECNICO-A INFORMATICA E 1 TÉCNICO-A FORESTAL; A TRAVÉS DO PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPREGO DA DEPUTACION PROVINCIAL DE LUGO, CONVENIO UNICO PROVINCIAL 2022

231-2022. CONTRATACIÓN 3 PRAZAS; 1TECNICO-A TURISMO, 1 TECNICO-A INFORMATICA E 1 TÉCNICO-A FORESTAL.
CONVOCATORIA DE 05/08/2022.
 
RESULTADO SELECCIÓN PARA A COBERTURA DE 3 PRAZAS, 1 TECNICO-A TURISMO, 1 TECNICO-A INFORMATICA E 1 TÉCNICO-A FORESTAL; A TRAVÉS DO PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPREGO DA DEPUTACION PROVINCIAL DE LUGO, CONVENIO UNICO PROVINCIAL 2022.
PUNTUACIÓNS:
POSTO TECNICO-A INFORMATICA.
 
NOME  APELIDOS
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL
 
 
FORMACION CURSOS
 
 
GALLEGO
 
 
PROBA ORAL
 
 
TOTAL
Rocío Fdez Pérez. 2 1 SI 5 8
POSTO TECNICO-A TURISMO.
 
NOME  APELIDOS
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL
 
 
FORMACION CURSOS
 
 
GALLEGO
 
 
PROBA ORAL
 
 
TOTAL
Guadalupe Pardo López. 0.6 1 SI 4.5 6.1
Berta Soto Guitián. No presentada        
POSTO TECNICO-A FORESTAL.
 
NOME  APELIDOS
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL
 
 
FORMACION CURSOS
 
 
GALLEGO
 
 
PROBA ORAL
 
 
TOTAL
Roi Estévez Pérez. 2 0 SI 4.5 6,5
 
A VISTA DAS PUNTUACIÓNS DESCRITAS, PROPONSE PARA A SÚA CONTRATACIÓN AOS SEGUINTES CANTIDATOS:
POSTO TECNICO-A INFORMATICA: Rocío Fdez Pérez.
POSTO TECNICO-A TURISMO: Guadalupe Pardo López
POSTO TECNICO-A FORESTAL: Roi Estévez Pérez.
Sober, a 30 de agosto de 2022.O ALCALDE-PRESIDENTE.LUIS FERNANDEZ GUITIAN
 
 
 
 
Historia do Concello
  Historia
  Patrimonio
  Medio Natural
  Lendas
  Situación
Concello de Sober
  Alcaldía
  Corporación Municipal
  Normativa Municipal
  Secretaría
  Contacto
Servizos do Concello
  Enlaces
  Axenda
  Télefonos
  Transporte Público
Oficina de Turismo
  Rutas
  Aloxamentos
  Festas
  Galería Fotográfica
Novas do Concello
As Nosas Parroquias
O Viño e Adegas
  O Viño
  Adegas
Nota Legal · Política de Privacidade · Política de Cookies
CONCELLO DE SOBER · RIBEIRA SACRA · AYUNTAMIENTO DE SOBER
Praza Campo da Feira s/n · 27460 · Sober · Lugo · 982 46 00 01 · 982 46 00 05
PO FSE Galicia 2014 -2020
"Invierte en tu Futuro"
Uni?n Europea
Publicado el 18 de Nov. de 2020
Feder Galicia
 
Feder Galicia
 
Moves

prodesin.com